Management Members

Dr. Aneesh Parkash

 

Sh. Naresh Kumar Singla

 

Sh. Jatinder Nath Sharma

 

Dr. Bhushan Bansal

 

Dr. Bhagwan Dass

 

Dr. Achhru Ram

 

Sh. Om Parkash