Management Members

Dr. Aneesh Parkash

 

Sh. Naresh Kumar Singla

 

Sh. Jatinder Nath Sharma

 

Dr. Bhushan Bansal

 

Sh. Sham Lal

 

Sh. Sat Pal

 

Sh. Kundan Lal

 

Dr. Bhagwan Dass

 

Dr. Achhru Ram

 

Sh. Om Parkash